O EFPA

EFPA logo

European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) jest organizacją o międzynarodowym zasięgu, zrzeszającą europejskie towarzystwa psychologiczne. Federacja powstała w Niemczech w 1981 roku i początkowo liczyła 12 krajów członkowskich. Obecnie EFPA zrzesza towarzystwa psychologiczne 37 krajów.

Celem działania Federacji jest promowanie i wspieranie psychologii jako nauki, działanie na rzecz jej rozwoju oraz zwiększanie możliwości praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej. Jednym z ważnych celów wpisanym w misję EFPA jest również upowszechnianie europejskich standardów wśród użytkowników testów w zakresie stosowania testów zgodnie z etyką oraz implementowania dobrych praktyk w zakresie stosowania testów. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • zbieranie i upowszechnianie wiedzy na temat zasad stosowania testów
  • rozwijanie pożądanych praktyk i zwyczajów w wykorzystywaniu narządzi psychologicznych
  • udzielanie konsultacji eksperckich
  • wymianę doświadczeń pomiędzy członkami poprzez organizację konferencji oraz nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o podobnych założeniach ideowych

Działania EFPA są skupione w kilku afiliowanych przez nią komisjach. Z punktu widzenia stosowania testów, najważniejsze spośród nich to Standing Committee on Ethics oraz Standing Committee on Test and Testing. Dostarczają one profesjonalistom wytycznych w zakresie stosowania testów i budowania procedur kontaktu z klientem. Przestrzeganie tych zaleceń pozwala zachowywać wysokie standardy etyczne i metodologiczne, przy zachowaniu wysokiej efektywności i rezultatów.

Prace EFPA dotyczą również obszaru kształcenia psychologów i innych profesjonalistów stosujących testy w swojej praktyce zawodowej. Projekty Federacji, które mają tu wiodące znaczenie, to Euro Test – WO i EFPA Test Review oraz EuroPsy.