Zgłoszenia

Wymagania niezbędne do ubiegania się o Certyfikat dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji PTP

Wymagania dla psychologów

O uzyskanie certyfikatu mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają wszystkie warunki konieczne oraz co najmniej jeden warunek dodatkowy.

Warunki konieczne

 1. posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra psychologii;
 2. 5 lat praktyki w stosowaniu testów prowadzonej po uzyskaniu dyplomu psychologa;
 3. doświadczenie w stosowaniu testów do badań diagnostycznych kandydatów do pracy i/lub osób zatrudnionych.
 4. członkostwo w PTP.

Warunki dodatkowe

 1. odbycie szkoleń lub studiów podyplomowych w dziedzinie pomiaru psychometrycznego, stosowania testów diagnozie lub pokrewnych;
 2. przygotowanie i prowadzenie szkoleń lub kursów w dziedzinie pomiaru psychometrycznego, stosowania testów diagnozie lub pokrewnych;
 3. autorstwo lub współautorstwo nowych technik testowych lub adaptacji;
 4. recenzowanie lub ocena nowych technik testowych lub adaptacji;
 5. publikacje lub prezentacje na konferencjach na temat technik testowych, ich używania lub pokrewnych.

Procedura uzyskania certyfikatu obejmuje dodatkowo analizę przypadku.

 

Wymagania dla kandydatów niebędących psychologami

O uzyskanie certyfikatu mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają wszystkie warunki konieczne oraz co najmniej jeden warunek dodatkowy.

Warunki konieczne

 1. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
 2. 5-letnie doświadczenie w doborze i stosowaniu testów do badań diagnostycznych w środowisku pracy i organizacji;
 3. wiedza z dziedziny pomiaru psychometrycznego i stosowania testów w diagnozie potwierdzona odbyciem
 4. szkoleń lub studiów podyplomowych w tej dziedzinie lub pozytywnym wynikiem testu z przedmiotowej dziedziny;
 5. członkostwo w PTP.

Warunki dodatkowe

 1. odbycie szkoleń licencyjnych uprawniających do stosowania konkretnych narzędzi diagnostycznych;
 2. publikacje lub prezentacje na konferencjach na temat technik testowych, ich używania lub pokrewnych.

Procedura uzyskania certyfikatu obejmuje dodatkowo

 1. test sprawdzający wiedzę z dziedziny pomiaru psychometrycznego i stosowania testów
 2. analizę przypadku